Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

2020-11-18 Skrivelse till stadsbyggnadkontoret

2020-11-18

Brf Tegnergatan 19                 2020-11-18

c/o Styrelsen

Tegnérgatan 19

111 40 Stockholm

 

 

                              Stadsbyggnadskontoret

                                                            Box 8314

                                                             104 20 Stockholm

 

      stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

 

 

Yttrande över förslag till detaljplan för kontorspåbyggnad på Törnet 10

Dnr 2017-19119

 

Bostadsrättsföreningen Tegnergatan 19 (Brf), ägare till fastigheten Törnet 3, yrkar att detaljplanen inte ska antas.

 

Skälen är att planförslaget har utarbetats utan hänsyn till vårt intresse av en god boendemiljö, att det skadar Brf och innebär betydande olägenhet för boende.

 

Planförslaget kan inte anses tillgodose något allmänt samhällsintresse. Det bedöms enbart ge en obetydlig ökning av kontorsytan om ca 720 kvm bruttoarea (BTA) vilket saknar betydelse för utvecklingen av Stockholms city. Att värna om befintliga bostäder i cityområdet, borde däremot anses vara ett angeläget allmänt intresse, bland annat mot bakgrund av målen i Stockholms översiktsplan att bebyggelsen i Stockholms city ska få mer blandade funktioner och utvecklas som en attraktiv miljö för boende, besökare och dem som arbetar där.

 

Idag domineras cityområdet av kontor och andra arbetsplatser. Enligt stadens statistik finns det drygt 91.000 arbetsplatser i city men bara omkring 8.000 boende (områdesfakta från 2017-2018 avseende statistikområdena Klara, Södra Johannes och Södra Adolf Fredrik). Att under sådana omständigheter prioritera ökad kontorsyta till priset av en försämrad boendemiljö, är uppseendeväckande.

 

Planförslaget är ensidigt utformat med utgångspunkt från en enskild fastighetsägares intresse av utökad kontorsyta, utan hänsyn till konsekvenserna för bostadsmiljön för Törnet 3 och andra angränsande fastigheter. Den lilla ökningen av kontorsytan kan inte heller betraktas som ett intresse av stor betydelse för ägaren till kontorsfastigheten. Den innebär enbart en ökning med ca 6% i förhållandet till den befintliga byggnaden om 10.875 kvm BTA. Förslaget kan möjligen öka kontorsfastighetens bokförda värde i balansräkningen marginellt, men inte tillföra något reellt värde i övrigt. Att under dessa förhållanden ge större vikt åt intresset av ökad kontorsyta framför intresset av att bevara en god boendemiljö, är fel. Det finns ingen rimlig proportionalitet mellan förslagets begränsade nytta för fastighetsägaren och dess stora skada för Brf.

 

 

Påbyggnaden kommer att blockera en stor del av dagsljusinfallet på grund av det korta avståndet, ca 14 meter till Brf lägenhetsfönster. Kontorshuset kommer att resa sig drygt 15 meter över Brf gård, vilket är dubbelt så högt som befintliga förhållanden.  Det medför att avskärmningsvinkeln i fråga om dagsljusinfallet ökar från ca 27till 40 grader för en lägenhet på våning 1, vilket innebär en påtaglig avskärmning av dagsljuset. Dagsljusinfallet mot bostadsgården skärmas av ännu mer.

 

Solstudien i planunderlaget visar att också bortfallet av direkt solljus mot gården och bostädernas fönster och balkonger blir omfattande. Så gott som alla lägenheter utom de på översta våningen drabbas.  Lägenheterna på första våningen blir utan sol nio månader om året.

 

Brf gård är hårdgjord och underbyggd vilket innebär att den till stor del saknar grönska. Dess värde för utevistelse är därmed helt beroende av att den är solbelyst. Om planförslaget genomförs får gården i stort sett ingen sol alls utom vid midsommar. Det innebär att möjligheterna att använda gården försämras radikalt och att den förlorar nästan allt värde som bostadsgård.

 

Den stora försämringen av dagsljusinfall och solinstrålning är en hälsorisk. Folkhälsomyndigheten gav 2017 ut en kunskapssammanställning ”Ljus och hälsa”. Där redovisas att det finns ett samband mellan ljustillgång och god hälsa. För lite dagsljusexponering på grund av en ljusfattig boendemiljö kan leda till sömnbesvär, depressiva problem, möjlig kognitiv nedsättning och försämrad koncentrationsförmåga.

 

Den skada planförslaget medför innebär betydande olägenhet för bostäderna i Brf. Det gäller särskilt Brf många små, 20-25 kvm, lägenheter som är enkelsidigt belägna mot gården och påbyggnaden. Bortfallet av dagsljus och solinstrålning mot deras fönster och balkonger går inte att kompensera. Påbyggnaden medför dessutom stor risk för ökade problem med störande insyn som de boende inte kan skydda sig mot.

 

Trots trycket på förändringar i centrala lägen i staden har Brf inte kunnat räkna med en påbyggnad av ett kontorshus, så nära och i ett så känsligt läge för boendemiljön. När kontorshuset uppfördes 1955 på i det trånga kvarteret beaktades förhållandena med intilliggande bostäder genom att kontorshuset mot Rosengatan reglerades med en lägre höjd för att ge tillräckligt ljus till bostäderna och bostadsgårdarna. Planförslaget är utformat utan hänsyn till de befintliga förhållandena.

 

Det är inte rimligt att Brf ska behöva acceptera en sådan försämring av boendemiljön som planförslaget medför. Planförslaget står i strid med plan- och bygglagens bestämmelser att planläggning ska ske så att det inte medför betydande olägenhet för omgivningen (2 kap 9 § PBL).

 

För Brf Tegnergatan 19

 

 

 

Göran Almström                                                     Katarina Okmark