Tegnérgatan 19

Just nu och Historik

Protest mot bygglov

2021-03-04

Till

Stockholms stadsbyggnadsnämnd

 sbk.tk@stockholm.se sekretariatet.

nämndens ledamöter och ersättare

 

 Yttrande i ärende § 37 vid nämndens sammanträde 2021-03-11, Antagande av förslag till detaljplan för Törnet 10 i stadsdelen Norrmalm (kontor, centrum, parkering)

 

 

Bostäder offras till förmån för kontor

 

Det här är en protest mot en detaljplan som innebär att kontor prioriteras framför bostäder i Stockholms city.

 

Detaljplanen gäller fastigheten Törnet 10 i ett trångt kvarter som i övrigt består av bostäder på Norrmalm, Detaljplan dnr 2017-19119.

 

Om planförslaget antas innebär det en ny princip, att möjligheten att bygga fler kontor är viktigare än att värna god bostadsmiljö för de få kvarvarande bostäderna i city. Vi har stor förståelse för att Stockholms city behöver utvecklas och att det även innebär fler kontor. Men det vore förvånande om staden överger en tidigare princip att nya kontor inte tillåts där det medför betydande försämringar för bostäder.   

 

Vi konstaterar att stadsbyggnadsnämnden inte någon gång under planarbetet har blivit informerad om intressekonflikten mellan kontor och boende. I det tjänsteutlåtande som låg till grund för nämndens beslut att påbörja planarbetet redovisades inte konflikten med vår bostadsmiljö. Därefter har stadsbyggnadskontoret valt att följa ett förfarande som inneburit att nämnden inte har fått del av alla protester mot förslaget. Det är först nu, när planen ska antas, som nämnden ges en rimlig möjlighet att ta ställning till vad som är viktigast.

 

Planförslaget innebär att ett befintligt kontorshus får byggas på med fler kontor vid en smal bostadsgård som delas av två bostadsrättsföreningar. När det befintliga kontorshuset byggdes omkring 1956 såg dåvarande beslutsfattare till att en del av kontorshuset gjordes lägre av hänsyn till boendemiljön. Det är denna del som släppt in sol och dagsljus till bostäderna som nu föreslås byggas igen.

 

Planförslaget medför en stor försämring av boendemiljön. Nästan all sol och en stor del av dagsljusinfallet försvinner från både gård och ett flertal lägenheter. Utblicken kommer att domineras av en hög kontorsfasad endast ca 14 meter framför bostädernas fönster och balkonger. Eftersom flertalet lägenheter är små och enkelsidigt vända mot gården blir förändringen brutal.

 

Stadsbyggnadskontoret har genom en kommentar i granskningsutlåtandet låtit oss förstå att tjänstemännen anser att förhållandena redan tidigare är så dåliga att det inte gör något om de blir ännu sämre. Vi anser emellertid att staden borde ha en ambition som innebär att boendemiljöer inte får bli hur dåliga som helst. Vi har också levt i tron att staden vill värna om de få kvarvarande bostäderna i city. Om stadsbyggnadskontorets nya princip får genomslag är risken att city avfolkas ännu mer på grund av att kvarvarande bostadsmiljöer försämras så att lägenheterna i allt större utsträckning bara används för övernattning då och då.

 

Till saken hör att det inte finns något allmänt intresse av att planförslaget genomförs. Den lilla ökningen av kontorsytan saknar all betydelse för stadens näringsliv och antal arbetstillfällen. Det handlar om ett enskilt intresse av att få lite ökad kontorsyta (ca 10 %) som går ut över intresset av en acceptabel boendemiljö för ca 50 lägenheter.

 

Vi uppmanar stadsbyggnadsnämnden att enhälligt avvisa stadsbyggnadskontorets förslag att anta planförslaget.

 

För Brf Tegnérgatan 19 (sakägare i ärendet)

 

Stockholm den 4 mars 2021

 

Göran Almström           Nina Okmark                           Pia Gezelius

Ordf                                  kassör                                  sekreterare

 

Kopia sänds till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Mitt i Vasastan