Tegnérgatan 19

Riktlinjer för ombyggnation/renovering

Ansökan

För att få lov att genomföra en renovering/ombyggnation av din/er lägenhet måste detta anmälas till, och godkännas av, styrelsen innan den får påbörjas. Det åligger även den sökande att säkerställa att, i tillämpliga fall, ansöka om bygglov resp lämna in bygganmälan.

Ansökanstid

Ansökan bör inkomma till styrelsen minst en månad innan arbetena beräknas påbörjas. Ansökan om bygglov resp inlämning av bygganmälan kan ske parallellt. Alla godkännande måste vara klara innan arbetet kan påbörjas. Styrelsen godkänner eller avslår ansökan.

Styrelsen beslutar även om eventuella besiktningar (under arbetets gång och/eller efter färdigställande). Besiktningarna bekostas av sökanden.

Syfte

Styrelsens funktion är att säkerställa fastighetens kondition framför en enskilds boendes önskemål. Fördyrande fastighetskostnader får inte ske i fastigheten p g a missbedömningar eller brist på fackmannakunskap hos utföraren. Det är den sökandes ansvar att säkerställa att utförare har rätt fackmannakompetens och behörighet. Detta bör dokumenteras. Åtminstone vid ombyggnader/ändringar som kräver bygglov/bygganmälan är det ett krav. Allt ansvar för ombyggnader, och eventuella konsekvenser, vilar alltid på lägenhetsinnehavaren och övergår till ny ägare vid försäljning.

Behörigheter/Fackmannamässighet

  • All renovering av våtrum ska utföras av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Kopia av vårtrumsintyg skall tges till Styrelsen inklusive en byggbeskrivning av kontrakterad firma.
  • Råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll ska följas.
  • All ombyggnad/renovering av badrum måste ske av certifierade/godkända branschföretag.
  • Alla VVS-arbeten ska utföras av behörig VVS-installatör.
  • Ingrepp i elsystem får bara göras av behörig elektriker.

Övrigt att tänka på

  • I avtal ska tydligt framgå att entreprenör/leverantör har arbetsmiljöanvaret. Entreprenörer/hantverkare ska ha gällande ansvarsförsäkring.
  • Byggavfall måste forslas bort till återvinningscentral och får ej  belamra gemensamma utrymmen.
  • Det är absolut förbjudet att tömma puts, byggrester, färg, lösningsmedel etc i fastighetens avlopp.
  • Arbeten sker endast mellan 08.00 och 17.00 vardagar och undantagsvis mellan 11.00 och 17.00 på helger. Godkännande av grannar  inhämtas för helgarbeten.
  • Kontrollera senaste besktningsprotokoll från försäkringsbolaget om det finns anmärkningar som kan/bör åtgärdas i samband med den planerade ombyggnaden.